top of page
pngegg (2).png
หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

ไตรมาสที่ 3

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

- บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาติ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1 ) เดือน กรกฏาคม 65 - กันยายน 65
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pngegg.png
pngegg.png
bottom of page