top of page

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

pngegg (2).png

ไตรมาสที่ 2

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

1.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

2. มาตรการการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. มาตการการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
4. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
     (การใช้รถ,การเบิกค่าตอบแทน,การจัดทำโครงการ,การจัดหาพัสดุ)
5. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงาน
ของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน
6. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
bottom of page