top of page
pngegg (2).png

หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2 

ผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

1. บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มีนาคม 2565)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

1. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานข้อกำหนด

ของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน มีนาคม 2565 (แบบฟอร์มที่ 2)

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

ผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

1. บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565)

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

1. บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

bottom of page